menu

doplnit

doplnit

*Umělci
*Výstavy
*Sympozia
*Aktuální akce
*Události
*Jak se staví dům/on-line foto

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM
VE DŘEVĚ - příprava

Vrchlabí 2008

 

 
 
Koordinátor sympozia Miroslav Švancara, RNDr. Alena Štrojsová vedoucí sympozia, Ing. Jan Hřebačka ředitel Správy KRNAP
 - hlavní garanti příprav sochařského sympozia.
 
 
LOKACE
Hledání míst pro budoucí instalaci sculptur.
 
 

S velkým předstihem před zahájením sympozia odpovědní pracovníci Správy Krkonošského národního parku vytipovali několik lokalit pro budoucí instalaci soch v intravilánu města Vrchlabí a na území parku. Organizátoři tak jednali na základě předběžných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření místních samospráv.

Navrženy byly lokality:

Vrchlabí - areál klášterní zahrady nebo areál zámeckého parku.

V plenéru parku lokality Dlouhý důl, Rudolfov, Sklenařovice, bývalá Klínovka, křižovatka cest Krásná pláň, křižovatka cestnad Lahrovými boudami, Štěpanice údolí, Bílé Labe . 

Venkovní pochůzky:

Navržené lokality byly shlédnuty manažerem sympozia Miroslavem Švancarou v doprovodu pracovníků Správy KRNAP opakovaně. Terén byl zkoumán          v zimním období a následně (těsně před sympoziem) v plné vegetaci. Důvodem těchto návštěv bylo posouzení interakce monumentálních soch s krajinou v různých ročních obdobích. Druhé pochůzky se měli možnost zúčastnit autoři budoucích sculptur. Každý z nich definitívně určil místo instalace jeho uměleckého díla.